Odbrana od poplava

Odbrana od poplava obuhvata odbranu od velikih voda (spoljnih i unutrašnjih) i od nagomilavanja leda i može biti redovna i

Hidrogradnja

Hidrogradnju čine objekti koji služe za akumulaciju vode ili protok vode. Aktivnosti Oblasti koje obuhvata naš sektor Hidrogradnje: Izgradnja vodenih

Niskogradnja

U objekte niskogradnje ubrajaju se svi objekti koji se nalaze na površini zemlje, iznad ili ispod površine zemlje, a namenjeni

Visokogradnja

Visokogradnja je deo građevinarstva koji se bavi planiranjem i izgradnjom objekata koji se nalaze iznad i na površini zemlje. Aktivnosti